=> Au JO du 05-03-2020, Directive (UE) 2020/367 de la Commission du 04/03/2020 modifiant l’annexe III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de méthodes d’évaluation des effets nuisibles du bruit dans l’environnement

Pour information, pas de modification dans le registre.
La directive européenne sur le bruit dans l’environnement a confié à la Commission européenne la mission de développer des relations dose-effet. Il s’agit de méthodes harmonisées pour déterminer l’impact du bruit dans l’environnement sur la santé de la population. La directive donne également à la Commission la possibilité de développer des relations dose-effet spéciales pour des catégories particulières de bruit, de bâtiments ou de groupes de population. Par exemple, pour le bruit industriel à tonalité marquée ou le bruit industriel à caractère impulsionnel, pour les bâtiments insonorisés ou pour les groupes vulnérables de la population. La directive 2020/367 de la Commission introduit une première série de relations dose-effet, et d’autres suivront.
Entrée en vigueur : 31/12/2020

Ter info, geen wijziging in het register.
De Europese richtlijn over omgevingslawaai heeft de Europese Commissie de taak opgedragen om dosis-effectrelaties te ontwikkelen. Dit zijn geharmoniseerde methoden om de impact van omgevingslawaai op de gezondheid van de bevolking te bepalen. De richtlijn biedt de Commissie ook de mogelijkheid om speciale dosis-effectrelaties te ontwikkelen voor bepaalde categorieën geluid, gebouwen of bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld voor industrieel geluid met duidelijke toon of industrieel geluid met impuls karakter, voor geluiddichte gebouwen of voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Richtlijn 2020/367 van de Commissie introduceert een eerste reeks dosis-responsrelaties, andere zullen volgen.
Inwerkingtreding : 31/12/2020

=> Au M.B du 26-03-2020, Ordonnance du 19/03/2020 modifiant l’ordonnance du 02/05/2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie en vue de la transposition de la directive (UE) 2018/410
Ordonnantie van 19/03/2020 tot wijziging van de ordonnantie van 02/05/2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/410

Pour information, pas de modification dans le registre
La Région de Bruxelles-Capitale ne compte qu’une seule installation relevant du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ETS UE). Cette installation est Audi Forest. La région est néanmoins tenue de transposer en droit interne la directive 2018/410 visant à renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et à favoriser les investissements à faible intensité de carbone, si elle veut éviter l’amende de 530 000 euros prévue en cas de non-transposition. Une ordonnance du 19 mars 2020 permet enfin cette transposition de la directive en droit bruxellois.
Entrée en vigueur : 5/04/2020

Ter info, geen wijziging in het register.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft slechts een installatie die relevant is voor het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS). Deze installatie is Audi Forest. Het Gewest is niettemin verplicht om richtlijn 2018/410 om te zetten in nationale wetgeving, gericht op het verhogen van de kosteneffectiviteit van emissiereducties en het aanmoedigen van koolstofarme investeringen, wil zij de boete van 530.000 euro vermijden geplande en gevallen van niet-omzetting. Een ordonnantie van 19 maart 2020 staat eindelijk deze omzetting van de richtlijn in het Brusselse recht toe.
Inwerkingtreding : 05/04/2020